×

انجمن اسلامي امام جواد علیه السلام - پاسخ به مسائل اجتماعی و مذهبی

زاویه فجر درجه دقایقی بعد از فجر
مغرب درجات دقایقی بعد از غروب آفتاب
عشاء درجه دقایقی بعد از مغرب

<< >>
قالب زمان: 24-hour www.aljawad.ml

Chat with us